Lag cald varicoza

Sunteți pe pagina 1din Căutați în document Cartea a fost editat5 sub conducerea prof. Albinele oferii o largii g a d de produse biologice utilizate i n aliwntafie g i i n scopul conserviirii siinGtiifii. Cartea de fat6 reune~te referate desp-e propolis prezentate la s i m p o z i m l e de upiterapie organizate S Z L ~ egida Fedemfiei Internationale a asociafiibr de apiculturii finute la Bratislava i nMadrid inGrenoble i n p i Bumregti inprecum gi articole apcirute in anii din urmii in literaturn apicolii, de b h h i m i ebiologic, tehmlogie, etc.

Jarvis gi ,Polenul4' de inginerul francez A. Ecbitura APZMONDIA a ciiutut sii prezinte d t m i complet acest produs apicol cu vechime lag cald varicoza h p ~ t r i c a terapeuticit empiritit pe care cercetiiri - izolate p t 6 acum citiva ani, dar reluate pe o scarti relativ largd in anii din urmd - E l recoman. Considerdm de asemenea cd va stimula g i mai mult abordarea unor noi studii, aprofundate gi lag cald varicoza, menite sii elucideze aspecte mai pufin cunoscute ale propolisului; c6, in final, va permtrite apiculturii, albinelor g i apicultorului de a interveni in apiirarea siiniitCti5i omului.

Bucweqti, iulie Prof. CAILLAS FRANTA Toti apicultorii cunosc propolisul, produs secundar a1 stupului : constituie rnai degrabfi un inconvenient ctici cu aceastti substantti, a carei origine o vom vedea indatii, albinele l i lag cald varicoza toate ptirtile msi mult sau mai putin mobile ale adapostului lor qi astupti sau chituiesc orificiile sa~uconsolideazti ceea ce li se pare c5 are o soliditate precar8.

De fapt, rnai ales in regiunile unde temperatura este destul de ridicata, qi pentru a se prpteja d e diferiti duqmani, albinele construiesc imediat lag cald varicoza urdiniqului a d e v k a t e bariere, aldevtirate fortificatii destinate sa zreducti trecerea, pentru a putea sti o controleze rnai bine. El are o origine dub18 : 1 0 origine internti. Toate celulele qi in special cele nou ccnstruite sint spfilate cu acest propolis intern inainte ca matca sti depuna outi : aceasta rezultii din experientele Dr.

Cea rnai mare cantitate a propolisului produs de albine pare a avea aceastti origine. Altildatil, n u se cunoqtea prima qi se credea r A albinele culegtitoare il recoltau exclusiv de pe rnugurii arborilor, tratamentul unguentelor în varicoza ales pe cei de plop qi arin.

Lag cald varicoza ~ ~ ~ 'qe~qsqns ap cum sa aflai ce avei varicoza J ~e aJm!

Dizolvat lag cald varicoza alcool fierbinte, propolisul constituie un excelent lac protector pentru toti stupii sau pentru a impiedica ruginirea instrumenbelor me.

Eliminar Las Varices Rápidamente Con Esta Mezcla -- Sólo 4 Ingredientes

Propolisul medicament H. ROMANOV de la Sectia de fizidpatologie a Institutului veterinlar din Cazan, au preparat un unguent folosit in trata'rea taieturilor, abceselor, a r5nilor supurate ale animalelor.

Este gata de folosire imediat dupA rsicire. A m t unguent a fost de asmenea folosit pe ulceratiile externe qi arsuri fn medicina uman5. Propolisul este folosit ~i In dentisticg, sub form2 de solutie semi-fluidA 2 sau.

Un coleg a pus in comert un fel de lag cald varicoza pe b a d de propolis, cataplasmg care a 5 rezultate excelente fn caz de bgtlituri, etc. Propolisul qi Stradivarius Ink-un numhr a1 rwistei portugheae de apiculturii As Abelh. Poti fi alergic la anumite alimente, parfumuri, polen, soare, pe scurt la agenu multipli. Alergia se traduce prin diferite simptome care apar eel mai ades lla nivelul pielii sau a1 mucoaselor. Daca tratez foarte pe acurt aceastil chestiune in aicest pasagraf, a t e lag cald varicoza c Z L ammiti apicultori sint alerglci la propolis.

S-a constatat c8 o serie de praeticieni sint atinqi de dermatoza apicultorilor. Superficial aceasta este asern3nEitoax-e ou eczema gi se traduce prin minctirimi mai mult.

Adevfiratul m e d i u a fost gilsit de up apimltor din E m a n. Pielea se coloreaz3 f n galben, dar se clgtegte. Insuqirile curative ale pmpolisuJui alu fost cunoscute din cele mai vechi timpuri.

L e x i c o n u l. modurilor de utilizare a preparatului R E G U L A T

P r o p o l h l se cungtea bine indeosebi in Egiptul Antic. Exist3 o dovadil antic3 care face aluzie la propolis. Renumitul filomf grec Alristotel, dorind s3 studieze mai ideaproape activitatea albinelor, a confectiontit un stup transparent.

Ransom, ,Albina sfintgu. Originea propolisului a c m t i t u i t obidm1 polemicii dintre doi soriitori romani - P M u qi Dioscoride. A h ali Ibn Sina AvicmaI in ounoscuta sa luwrare ,Canonul qtiintei medicale" distinge dous feluri de c a r 5 - curat5 qi neagr5. M e clar c5 ,ceara neagrBU este propolkul, care dup5 m5rturia lui Avicenna ,are fnsugirea de a face si?

Al2turi de alte produse apicole propolisul a t e adesea amintit in tratatele medicale gruzine din secolele a1 XII-lea - a1 V-lea.

reeta pentru tratamentul cu varicoza

Se amestec5 t o t u l gi se pune pe mgseaua bolnavi. Este interesant, de asemenea, faptul cil leximgraful gruzin din sec. Medicamente varicoase reticulare medicina popular2 gruzin5 se falmeau unguente cu propolis impotriva unm boli. Exista obiceiul de a se aplioa o turtit. Intr-un tratat gruzin de medicin8 empilicg datind din secolul a1 XVIII-lea, descoperit de noi, se recornand5 folosirea propolisului in caz de hemoptizie.

In ultimii a n i s expeditie special8 pentru st. A m t e cunoqtinte au fost transmise pe cale oral5 din generage in generatie qi adesea emu p5strajte ca taine. Preaenlt5m citeva retete populare. In cazul durerilor reurnatice ale exbremitatilor se aplic5 pe! In furunculoze, o turti'tta subtire d e pi-op~lisinciilzit se aplic5 pe furuncul, care lag cald varicoza citva timp incepe s5 elimine puroiul. Pentru a sc5pa d e b5tgturi trebuie tinute un timp picioarele in ap5 cald5 ca s5 se inmoaie, apoi se aplic5 pe biit5tur5 propolis cald sub forma unei plliici subtiri, ~i se pune deasupra un pansament.

Cadavirele acoperite in f d u l aceste se transform5 in mumii gi nu se descompun niciodat5.

Concept și specii

Albinele rnai ung de asemenea cu propolis peretii celulelor fagurilor inainte de depunerea ou5lor, ceea ce constituie o buns dezinfectie a fagurilor. Acoperind cu propolis peretii in~erioriai stupului, albinele se feresc de frig in perioada de iarn5 ialr vara de argita excesiv5 in cazul de fat5 propolisul este utilizat ca izolator krmic. Prinoiplele componente enumerate sint bogate in vitamine gi microelementte. Gustul propolisului este amar. Aceste substante fereso continubul granulei de polen de alterare pe timp umed ~i in diferite conditii nefavorabile.

Valoarea economic8 a propolis~~lui este foarte mare.

unguent gel cu varicoza

In tehnici el constituie o mlaterie prim5 pentru obtinerea unor lalcuri fine pentru mobili qi instrumente muzicale cu coarde. Rezistenb la~oulvi cu propolis este atit de mare incit suprafata de lemn 15cuiti cu acesta rezista chiar date5 se toarn5 pe ea ap5 clocotit5.

Insuqirile terapeutiw ale propolisului sint ounoscute din cele mai vechi timpuri, ceea ee se explk5 prin insu~irilesale microbiene foarte pronuntate. El a fost apliicat cu multi eficient: de c5tre modici in timpul rizboiului anglo-bur. In medicina popular: ;~ropolisul este folosit in cea mai larg: misur5. El se bucur: prevenirea cu vene varicoase ale unui mic pelvis popularitate irtdeosebi ca mijloc de tratare a b5titulrilor.

Se fac inhalatii cu propalis in aazul afectiunilor ciilor respiraitorii superioare qi ale pliminilor, se tmteaz5 cu ajutorul lui diferite forme de angini, arsurile etc. I n q i n d ou anul medicina oficial: din U. Preparatul ,Propolinu este recomandat ca remediu local extern pentru tratarea eczemei cronice, a dermsatozelor provocate de levuri, a lag cald varicoza, etc.

Dar apic. Propolisul este probabil.

Informații document

Deseori i ~ d i i searna de existen m h i a cind lucrin~din stup vede c5 pe miinile sale sau pe dalt5 se adun5 o substant5 foarte lipicioas5. De obicei aceasta substanti este de culoare gl5buie sau brun-droqcat5 qi se prinde puternic de piele.

Pentru a o desprinde, apicultorul constat5 c5 de obicei trebuie sa foloseasca un solvent. In acest m p foloseqte alcool. Benzina m u terebentina sint de asemenea eficace. Mai tirziu, cind incep5torul incearc5 s5 racleze diferitele piese din stup, este impresionat de cantitatea relativ mare de aceast5 substant5 despre care aflA c5 este propolis. De obicei albinele nu folosesc propolisul pentru a astupa spatii mai ma,ri de mm, dar il folosesc pentru reducerea dimensiunilor udiniqului.

De ce adung albinele propolisul? Propolisul poate fi folosit in 5 scopuri.

  • Ce trebuie să știți despre varicocele la adolescenți? - Cum se trateaza
  • Ce sa luai înainte de zbor în varicoza

In primul rind este folosit pentru a astupa crAp5turile sau fisurile din ad5postul ocupat de colonie. In a1 doilea rind, in zonele reci, propolisul este folosit de albine pentru a miqora urdiniqul. Numerovi api'cultori gasesc uneori in stupi astfel de obiecte care pot fi qoareci sau ~opirleucise ~i tratate in acest mod. Propolisul este fdlosit intr-un a1 patrulea scop, pentru fixarea fagurilor naturali la baza podiqorului.

De obicei albinele fixeaz5 ac. Cercetztorii cred c3 propolisul folosit pentru aplicarea acestui strat inveliq poalte fi constituit dintr-o substant2 oarecum diferitli de materialul rgqinos obiqnuit adunat de pe.

care trateaza venele varicoase

Producatorii de miere in faguri Stiu cg in toiul sezonului de cules, putine sectiuni sint puternic culesului substanb g8lbuie acoperite cu propolis.

Ele procedeaz5 astfel pentru c substratele de pe care colecteaz5 propolis sfnt de obicei prea tari pentru a le exploata in alte ore. Cu toate acestea la lag cald varicoza temperatura de peste 20C el devine foarte maleabil, iar la aproximativ 65OC se topegte.

Cum adun5 albinele propolis? Albinele g2sesc surse de propolis pe frunzele, mugwii. Cel de plop are o c u l a r e ce tinde spre rovu. Intr-un articol publicat in revista South African Bee Journalse rehteaz2 c5 s-au vgzut albine care colectau vopseaua de aluminiu gi pe care o foloseau in cuibul ad2pwtit in sco~buraunui stejar b5trin. Multi din ceroetgtorii care au urmgrit aotivitatea albinelor in colectarea de polen au observalt in detaliu modul cum lucreaz5.

Dup3 ce s-a folosit de antene pentru a devcoperi partilcula cea mat potrivitii, culeggtoarea de propolis abac5 substanla r8~inoas2 cu mandibulele.

Apoi, cu capul ridicat, ea se trage inapd pin5 ce paktimla de propolis pe care a apucat-o se intinde, transfomindu-se intr-o a lung5 lag cald varicoza se rupe. Este clar c5 albina secret5 o anumit. AaJ ala? ITpXj ap ~qa. JeA loyalaw ap FmqFxgruj o rqnurn3a t? S-a constatat c5 albinele care fac munr. De obicei ele nu particip5 la alte munci in stup, chiar dacj.

Deseori aceste albine amesteca ceara cu propolis. Dac5 propolisul lipse~te, in locul lui pot folosi ceara. P e lemnul bine netezit albinele depun mai putin propolis. Experimental se poate colecta propolis prin introducerea unei scinduri nerindeluite in stup. Apicultorii de altfel stiu c5 cea mai mare oantitate de propolis se g5seSte de obicei pe suprafetele nerindeluite.

Uneori, pentru a preveni propolizarea unora din ptirtile interioare ale stupului acestea se pot vopsi sau parafina. De exemplu, unii ripicultori vopsesc jum5tatea anterioar5 a fetei superioare a fundului de situp.

Parafinarea lemnului pentru sectiuni este folosit5 mai ales pentru a se prweni sau reduce propolizarea. Uneori este aproape cu neputintii s5 inlGtur5m unele tipuri de propolis d e pe secliunile noi. Odatti am cumparat inventar d1e ocazie die lag cald varicoza un vechi apicul~tor care parafina in mod obiqnuit rarnele din stupi. Are propolisul proprietgti antibacteriene?

Materialul brut colectat de lucriitmlre pare a fi transformat prin enzimele secretate de al bin5. In acest fel proprietiltile antiseptice ale acestor preparate sint fmtbun5t5tite.

Nevoia de a obtine ceara f5r5 propolis Ceara care se foloseqte fie pentru fabricarea luminZirilor, fie pentru fabrica~reafagurilor artificiali trebuie pe cit posibil s5 nu contin3 propolis. Motivul principal i1 constituie faptul c5 propolisul se topeqte la o temperaturfi rnai micS dwft ceara. Prezenta propolisului in lumin5ri are aelaqi efect.

Intre altele, acestea se incovoaie. Dar inconvenientele in folosirea fagurilor artificiali nu sint rnai putine. Multi apicultori furnizeaz5 fabrioantilor de faguri artificiali cear5 spre a le fi restitxiti sub form5 de fagu~ri.

Nici o ceari, cu exceptia probabil a fagurilor noi, intrduqi in colonie numai de zile, nu este lipsit5 de propolis, material. Tendinta de propolizare a cftorva rase de albine Cercetgtorii care au studiat albinele Apis indica, Apis florea qi Apis dorsata afirmi c5 aceska nu folosesc propolis.

Selaav' 'xop. Se spune c i existi regiuni pe glob acoperik de p a u r i cu a,rbori lag cald varicoza exudeazi a. I n Search of the Best Strains of Bee. Concludlng Journeys. Bee World 45 :7 M 3, 2.

Utilsubiecte